تام ساچس منتشر کرد: دومین نسخه از کفش Mars Yard برای فضانوردان ناسا

“Tom Sachs منتشر کرد: دومین نسخه از کفش Mars Yard” افرادی که در فضا و سازمان ناسا کار می‌کنند دارای دغدغه‌های مخصوصی هستند. از خوراک و لباس گرفته تا چیزهای دیگر. در این پست به کفش‌هایی پرداخته می‌شود که این افراد برای مریخ‌نوردی از آنها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر برای اکتشافاتی که در سطح […]

Scroll Up